Vätgas generator

Man använder en liten del av bilenergin för att producera vätgas. När vi tillsätter detta väte till vårt vanliga bränsle i motorn är energin som frigörs i förbränningskammaren mycket högre än vanligt, vilket resulterar i en betydande minskning av bränsleförbrukningen, minska CO-utsläpp och löser allt sot i motorn! Sot bildas vid EGR, in insug och ventiler hos dieselmotorer men också vid moderna bensinbilar med direktinsprutning.

NASA genomförde flera studier med användning av väte som tillskottsbränsle på en förbränningsmotor som körs på bensin. Deras forskning visade specifikt att den högre flamhastigheten för vätgas var ansvarig för att kunna utöka det effektiva magra driftområdet för en bensinmotor. Förbränning med magert blandnings- förhållande i förbränningsmotorer har potentialen att ge låga utsläpp och högre termisk effektivitet av flera skäl:

1. Överskott av syre i laddningen oxiderar ytterligare oförbrända kolväten och kolmonoxid; 2. Överskott av syre sänker de högsta förbränningstemperaturerna, vilket hämmar bildningen av kväveoxider; 3. De lägre förbränningstemperaturerna ökar blandningens specifika värmeförhållande genom att minska kväve; 4.  När det specifika värmeförhållandet ökar, ökar också cykelns termiska effektivitet, vilket ger potential för bättre bränsleekonomi.

CALTECH - California Institute of Technology  gjorde också en del forskning för att beräkna den termiska verkningsgraden på systemets bränsleekonomi med hjälp av extra väte. Den totala motoreffektiviteten ökar och är mer dominerande än energiförlusten som uppstår vid generering av väte, vilket resulterar i förbättrad bränsleekonomi för systemet som helhet.

 

Motorns vridmoment  Ett genomsnitt på 19,1% ökning av motorns vridmoment erhålls med vätgas jämfört med ren dieseldrift. Ökningen i effekt beror på syrekoncentrationen i vätgas och på en bättre blandning av HHO med luft och bränsle som ger förbättrad förbränning.   

Resultaten visar att tillsatsen av HHO avsevärt kan förstora den brandfarliga regionen och utöka brandfarlighetsgränsen till lägre ekvivalensförhållanden. Eftersom vätgas har låg antändningsenergi och  snabb flamhastighet, kan HHO+Diesel-blandningen  lättare antändas och snabbt förbrännas än det rena dieselbränslet. Således kan förbättrade vridmoment vid höga hastigheter erhållas. 

 

Motorns temperatur Hög laminär flamhastighet för HHO ger minskad antändningsfördröjning och förkortad förbränningsperiod vilket ger lägre värmeförluster, mycket  närmare idealisk förbränning med konstant volym, vilket resulterar  i ökat kompressionsförhållande och termisk effektivitet. Resultatet är en lägre motortemperatur.  

Motorns ljud Hög  förbränningshastighet för hydroxi ger snabbare ökning av  tryck och temperatur vilket kan minimera knackningen  , särskilt vid tomgångsförhållanden (låg eller ingen belastning). Dessutom  ger minskning av tändningsfördröjningsperioden minskat motorljud. 

Bränsleförbrukning En genomsnittlig vinst på mer än 20% uppnås på SFC-specifik bränsleförbrukning genom att använda HHO-systemet. Minskningen av bränsleförbrukningen beror på enhetlig blandning av HHOmed luft (hög diffusivitet av HHO) som den högre närvaron av syre som hjälper diesel under förbränningsprocessen och ger bättre förbränning. De högre besparingarna uppstår vid höga hastigheter eftersom dieselbränsle är svårt att helt förbrännas vid magra förhållanden på grund av den ökade restgasfraktionen och dålig blandning. Eftersom HHO får en hög flamhastighet och bred antändlighet, kommer tillsatsen av väte att hjälpa bränslet att förbrännas snabbare och mer komplett.

Koldioxidutsläpp En genomsnittlig minskning på 35% uppnås vid CO-utsläpp vid medelhöga och höga motorvarvtal. Frånvaron av kol i vätgas är en viktig orsak till CO-reduktion. Brett flambarhetsområde och hög flamhastighet för vätgas säkerställer att motorn körs vid lägre belastning. HHO+dieselbränsleblandningen brinner snabbare och mer fullständigt än det rena dieselbränslet. Sålunda reduceras CO-utsläpp vid hög hastighet och magra förhållanden effektivt efter HHO-tillsats. Eftersom HHO-gas innehåller syre erhålls högre förbränningseffektivitet och CO-utsläppen är lägre.  

 


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.